هریوا

دیدگاه، ماموریت و ارزش‌ها

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی هریوا میخواهد از طریق تدریس، تحقیق و انکشاف مهارت های مسلکی مطابق به معیارات آکادمیک پذیرفته شده ملی در آینده نزدیک جایگاه یک پوهنتون معتبر، با کیفیت و معیاری در کشور را کسب نماید.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی هریوا متعهد به ارتقای سطح دانش مسلکی، بهبود فرایند یادگیری محصلان و افزایش سطح کمی و کیفی فعالیت های تحقیقاتی بوده، در جهت کاربردی ساختن علوم مطابق به معیارات ملی و منطقوی و حضور فعال و موفق فارغ التحصیلان در جامعه برای انجام کارهای علمی و عملی تلاش نماید.

ارزش ها

  • حفظ و ارزش نهادن به کرامت و منزلت انسانی
  • تعهد و پاسخگویی در قبال نیازمندی های علمی و تحقیقی جامعه
  • خلق دانش و ارج نهادن به آزاد اندیشی علمی
  • احترام به مصالح اولیاء کشور و تقویت روحیه مشارکت جمعی
  • خودباوری، نوآوری ، رقابت پذیری و آزاد اندیشی علمی