هریوا

محمد رفیق شیرزی

رشته تحصیل طب ستوماتولوژی و علوم سیاسی
آخرین مدرک تحصیل ماستر طب
سمت معاون امور محصلان موسسه
شماره تماس ۰۷۹۱۵۰۹۰۰۱
ایمیل آدرس Shizyrafiq2020@gmail.com

معاونیت امور محصلان

معاونیت امور محصلان مؤسسه تحصیلات عالی هریوا تحت نظر ریاست عمومی مؤسسه فعالیت نموده و مسؤلیت ارایه خدمات با در نظر داشت قوانین و مقررات وزارت تحصیلات عالی را به محصلان بعهده دارد. تحت معاونیت امور محصلان مدیریت تکنالوژی معلوماتی، مدیریت محصلان، مدیریت ثبت و راجستریشن، مدیریت فارغان و مدیریت امتحانات قرار دارد.

معاونیت امور محصلان مسؤلیت ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف، آگاهی داشتن و مراعات نمودن تمام لوایح و مقررات موسسه و وزارت تحصیلات عالی در رابطه به محصلان، رهبری و مدیریت پرسونل تحت اثر، طرح پالیسی های مربوط به امور محصلان به منظور تطبیق معیار های تعیین شده، نظارت از اجرای امور مربوط به توزیع دیپلوم ها، ترانسکریپت ها ، نتایج امتحانات و توزیع کارت های هویت برای محصلان، نظارت و کنترول از امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد شمولیت و فراغت محصلان، نظارت از امور شمولیت محصلان در پوهنحی ها، نظارت از چگونگی امور مربوط به تاجیل و تبدیلی محصلان، کنترول و نظارت از ترتیب جداول نتایج و فراغت محصلان جهت معرفی فارغان به موسسات دولتی و خصوصی، طرح پالیسی برای ترتیب، نگهداری، تکمیل و آپدیت دوامدار دوسیه های محصلان به صورت منظم، اطمینان از داشتن چندین Back up در جاهای محفوظ از دیتابیس محصلان و نظارت ماهوار از موجودیت، تجدید شدن و فعال بودن آنها، و سازماندهی و نظارت از اجرای فیصله های شورای علمی موسسه در بخش امور محصلان.

       معاونیت امور محصلان مجهز با سیستم دیتابیس معیاری آنلان و آفلاین بوده که تمام اسناد محصلین از سمستر اول الی ختم دوره تحصلی در آن درج بوده و بوسیله آن ترانسکرپت در مدت زمان کم بصورت دقیق ترتیب می گردد. همچنان فورم های سجل و سوانح یا خلص سوانح توسط مدیریت فارغان معاونیت امور محصلان ترتیب گردیده که سهولت بسیار خوب و چشمگیری را در ترتیب کتاب فارغان و ارسال آن به مرکز بوجود آورده است. این معاونیت بمنظور جلوگیری از ضیاع وقت و هزینه محصلین به مرکز، کتاب فارغان را ترتیب نموده و به منظور اخذ دیپلوم به وزارت محترم تحصیلات عالی فرستاده و در آنجا توسط نماینده مؤسسه پیگیری و طی مراحل می گردد.

مؤسسه تحصیلات عالی هریوا خدمات متعددی را برای محصلین خویش انجام داده که شامل موارد ذیل می باشد:

  • استفاده از کمپیوتر لب مجهز برای کار های گروپی عملی، مسابقات کودفایت.
  • برگزاری سمینار های آموزشی برای محصلین در پوهنحی های ستوماتولوژی، کمپیوتر ساینس و حقوق و علوم سیاسی.
  • معرفی محصلین به نهاد های دولتی و خصوصی جهت کسب تجربه کاری و همچنین ارسال آنها به بخش های تخنیکی بمنظور کار های عملی.
  • راه اندازی برنامه های ورزشی بین محصلین پوهنحی های ستوماتولوژی، کمپیوتر ساینس و حقوق و علوم سیاسی و اشتراک در مسابقات ورزشی از قبیل سطرنج، فوتبال، والیبال و فوتسال.
  • برگزاری سمینار آموزشی و معلوماتی سیستم کردیدت برای محصلین جدید الشمول پوهنحی های ستوماتولوژی، کمپیوتر ساینس و حقوق و علوم سیاسی.
  • برگزاری جلسات ماهوار با نماینده های محصلین پوهنحی های ستوماتولوژی، کمپیوترساینس و حقوق جهت رسیدگی به مشکلات آنها.
  • موجودیت صندوق های شکایات در پوهنحی های ستوماتولوژی، کمپیوترساینس و حقوق و همچنان کتاب ثبت شکایات محصلان و کتاب ثبت خدمات محصلین در معاونیت امور محصلان.
  • موجودیت کافتریای مجهز.
  • موجودیت فضای سبز مناسب برای محصلین.

تأجیلی – ترتیب فارمت خاص معیاری مطابق مقررات و قوانین وزارت تحصیلات عالی برای محصلین تأجیلی و راهنمائی طی مراحل فورم در عقب فورم متذکره و ارسال آن بعد از تکمیل به پوهنحی مربوطه و آرشیف آن در دوسیه محصل متذکره و فایل صادره همان سال و همچنان ثبت آن در کتاب تأجیلی ها. بمنظور رفع تأجیل مطابق سیستم کریدیت با درخواست کتبی محصل متذکره فورم رفع تأجیل به وی داده شده و مطابق راهنمائی که در عقب فورم ذکر گردیده است طی مراحل می شود، بعد از تکمیلی فورم بصورت رسمی به پوهنحی مربوطه ارسال و یک نقل از فورم مذکور در دوسیه محصل قید و یک کاپی در دوسیه صادره همان سال آرشیف معاونیت امور محصلان می گردد.

منفکی – ترتیب فارمت خاص مطابق قوانین و مقررات وزارت تحصیلات عالی برای محصلین که خواهان منفکی می باشند همراه با راهنمائی طی مراحل در عقب فورم متذکره به منظور جلوگیری از ضیاع وقت و سرگردانی محصل. ارسال فورم بعد از تکمیلی به پوهنحی مربوطه و آرشیف آن در دوسیه محصل در بخش آرشیف محصلان و ثبت آن در کتاب منفکی ها.

ترتیب کتاب رهنمود محصلان تحت عنوان “راهنمای تحصیل” بصورت کامل، جامع و مشرح که تمام پروسه تحصیلی محصل از شروع الی ختم همراه با فارمت های مورد نیاز دوره تحصیل در زمان شمولیت محصل به مؤسسه در دسترس وی قرار می گیرد تا از تمام قوانین و مقررات دوره تحصیل در مؤسسه تحصیلات عالی هریوا آگاهی حاصل نمایند.

علاوه بر موارد فوق مؤسسه تحصیلات عالی هریوا دارای کلینیک کادر علمی در مکان جداگانه و لابراتوار برای فعالیت های عملی پوهنحی ستوماتولوژی مؤسسه می باشد.

با وصف تمامی زیرساخت های ذکر شده فوق که در بین موسسات تحصیلی بی همتا میباشد؛ موسسه تحصیلات عالی هریوا در نظر دارد تا به انکشاف ساحه فعالیت علمی- تحقیقی خویش در عرصه آکادمیک پرداخته و اقدام به تاسیس رشته های جدید علمی نظر به نیاز بازار نماید که البته این امر نیاز به امکانات بیشتری را دارد.