هریوا

فضل احمد احمدی

رشته تحصیل حقوق بین الملل
آخرین مدرک تحصیل ماستر
سمت معاون علمی
شماره تماس 0796298707
ایمیل آدرس fazlahmadahmadi@gmail.com

معاونیت علمی

معاونیت علمی مؤسسه تحصیلات عالی هریوا تحت نظر ریاست عمومی مؤسسه تحصیلات عالی هریوا فعالیت داشته و به آن مقام گزارش ده می باشد. تمام فعالیت های علمی، تحقیقی، بازنگری کریکلم و نصاب درسی، طرح و پلان برنامه ها و فعالیت های علمی – تحقیقاتی مربوط این معاونیت می باشد. تحت معاونیت علمی مؤسسه تحصیلات عالی هریوا کمیته تضمین کیفیت، مدیریت استادان و کدر های علمی مؤسسه و آمریت تحقیق و انکشاف علمی می باشد.

معاونیت علمی مؤسسه تحصیلات عالی هریوا مسؤلیت اجراأت قانونی پیرامون تقرر، تثبیت رتبه ی علمی، ترفیع علمی و انفکاک اعضای کادر علمی، سازماندهی، طرح و مراقبت از تطبیق پلان ها و برنامه های تحصیلات عالی، رهبری و نظارت از امور تحقیقات علمی، برگزاری جلسات شورای علمی، ترتیب اجندا، ثبت فیصله های شورای علمی و ارسال آنها به مراجع ذیربط جهت اجراأت، بررسی و ارزیابی مقرره ها، لایحه ها و طرزالعمل های مربوط به بخش اکادمیک مؤسسه، نظارت و بررسی از امور کتابخانه، بخش های تکنالوژی معلوماتی و انترنتی، امور و فعالیت های دفتر های مربوط به معاونیت علمی، و نظارت از تطبیق و اجرای تصامیم شورای علمی را بعهده دارد.

معاونیت علمی مؤسسه تحصیلات عالی هریوا پیوسته فعالیت های پوهنحی های سه گانه مؤسسه را نظارت نموده و به منظور بهبود کیفیت فعالیت های علمی و بلند بردن سطح اجراأت کارمندان مؤسسه راه کار های کاربردی را پیشنهاد می نماید. فعالیت ها و عملکرد تمام استادان و کارمندان مؤسسه تحصیلات عالی هریوا بصورت انفرادی توسط پرسشنامه های که توسط کمیته تضمین کیفیت این معاونیت ترتیب می گردد و معیار های ارزیابی عملکرد استاد در آن گنجانده شده است بصورت سمستر وار ارزیابی و نتایج آن با ریاست پوهنتون و ریاست پوهنحی مربوطه شریک ساخته می شود تا اجراأت لازم در مورد صورت گیرد.

از آنجائیکه ارتقاء ظرفیت یکی از فاکتور های مهم برای پیشرفت و رسیدن به اهداف متعالی تحصیلی، علمی و تحقیقی مؤسسه می باشد. مؤسسه تحصیلات عالی هریوا و معاونیت علمی مؤسسه در قسمت ارتقاء ظرفیت اساتید جلسات مشترک با استادان دیپارتمنت های مختلف در مورد اصول تدریس نوین بر مبنی OBE و SCL برگزار و آگاهی ها و معلومات کامل و جامعه برای استادان مؤسسه ارائه نموده است. جلسات متعدد تضمین کیفیت با اساتید دیپارتمنت های مختلف جهت افزایش ظرفیت علمی، تحقیقی و کیفیتی دیپارتمنت ها تدویر گردیده، ارسال تعدادی اساتید مؤسسه تحصیلات عالی هریوا به خارج از کشور جهت تحصیلات در مقاطع ماستری و دکتورا و برگزاری ورکشاپ ها و سمینار های ارتقاء ظرفیت از جمله دیگر فعالیت های است که موسسه سعی دارد تا از این طریق به ارتقاء کیفیت آموزشی خویش نائل گردد.

از آنجائیکه به مبحث ارتقاء ظرفیت منحیث فعالیت دوامدار موسسه نگریسته میشود و دارای اهمیت و نقش ویژه ای در روند رو به رشد موسسه خواهد داشت؛ موسسه با برخی چالش ها در این روند نیز مواجه میگردد اما این چالش ها به گونه ای نیست که موسسه را از تطبیق درست برنامه های ارتقاء ظرفیت آن باز دارد.

آمریت و کمیته تحقیقات و انکشاف علمی موسسه تحصیلات عالی خصوصی هریوا در راستای فراهم نمودن بستر لازم و مناسب جهت انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی برای تولید و انتشار علم در عرصه های اجتماعی و طبیعی و تأمین نیاز های جامعه نقش موثری ایفا مینماید. بخش تحقیقات مؤسسه تحصیلات عالی هریوا برای بر قراری ارتباط لازم با پوهنحی های مختلفه این مؤسسه و رسیدگی به امور تحقیقی کمیته را متشکل از متخصصین و محققین هر پوهنحی به عنوان کمیته تحقیقات علمی در سطح موسسه ایجاد نموده است. شورای تحقیقات علمی مؤسسه تحصیلات عالی هریوا جهت انسجام در امور تحقیقاتی در سطح موسسه تشکیل گردیده و دارای وظایف و مسئولیت های مشخص می باشد. اعضای شورای تحقیقات علمی مؤسسه تحصیلات عالی هریوا متشکل از معاونیت علمی، آمریت تحقیقات علمی، مسئولین کمیته تحقیق پوهنحی های سه گانه و معاونیت های مالی، امور محصلان و ریاست موسسه میباشد.

در راستای غنامند سازی منابع علمی مؤسسه تحصیلات عالی هریوا فعالیت های از جمله تشکیل و آپدیت کتابخانه الکترونیکی با فارمت pdf، طرح تحقیقات محصلی مشترک با پوهنتون فردوسی مشهد با پایه جنیتیکی، ترتیب کتب و رفرنس منابع تحصیلی بر اساس درخواست محصلان دیپارتمنت کلینیک پوهنحی ستوماتولوژي، دیپارتمنت انجینیری نرم افزار و دیپارتمنت قضایی- حارنوالی مؤسسه تحصیلات عالی هریوا انجام گردیده است.