هریوا

لیدا محتسب زاده

رشته تحصیل مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
آخرین مدرک تحصیل ماستر
سمت معاون مالی و اداری
شماره تماس ۰۷۲۸۰۲۰۲۱۸
ایمیل آدرس lida.mohtasebzada@hariwa.edu.af

معاونیت مالی و اداری

معاونیت مالی و اداری مؤسسه تحصیلات عالی هریوا مسؤلیت تمام امور اداری، مالی و خدماتی مؤسسه را بعهده دارد. معاونیت مالی و اداری مؤسسه تحصیلات عالی هریوا تحت نظر ریاست مؤسسه اجراأت نموده و راپور ده به مقام ریاست مؤسسه می باشد. تحت معاونیت مالی و اداری مؤسسه تحصیلات عالی هریوا مدیریت اداری، مدیریت مالی، مدیریت منابع بشری و مدیریت تدارکات و حفظ و مراقبت قرار دارد و همه این بخش ها به معاونیت مالی و اداری راپور ده می باشند. فعالیت های اجرائی توسط مدیریت های مربوطه در هماهنگی با معاونیت مالی و اداری مؤسسه اجراء شده و تصمیم نهائی توسط رئیس عمومی پوهنحی اخذ می گیرد.

معاونیت مالی و اداری مؤسسه تحصیلات عالی هریوا مسؤلیت رهبری و نظارت امور مالی و حسابی، اداری، تدارکات و خریداری ها، جمع و قید اجناس تأمین به موقع ترانسپورت، حفظ و مراقبت از ساختمان ها، ساحه سبز و سایر بخش های موسسه، ترتیب بودجه عادی و انکشافی  سالانه موسسه، تهیه و ترتیب آمار و احصاییه های مربوطه، رهبری کارمندان تحت پوشش و دفاتر مربوطه، تهیه پلان ها برای  انکشاف زیرساخت ها و بهتر ساختن محیط فزیکی موسسه، رهبری امور نشرات و بازاریابی موسسه، تهیه راپور های مالی ماهوار، ربعوار و سالانه مصارف و عواید و ارایه آنها به ریاست موسسه و وزارت مالیه کشور، تهیه و ترتیب گزارشات ماهوار و سالانه فعالیت های معاونیت اداری و ارایه آنها به مقام ریاست موسسه و هیأت اجرائیه، رسیدگی به مشکلات موسسه در  هماهنگی با سایر معاونیت ها و بخش های مربوطه و سایر امور اداری، مالی و خدماتی مؤسسه را به عهده دارد.

تمام اسناد مالی، اداری، منابع بشری و تدارکات مؤسسه تحصیلات عالی هریوا توسط معاونیت مالی و اداری چک گردیده و بعد از احکام ریاست محترم مؤسسه اجراء می گردد.

بمنظور مبارزه با فساد اداری و اجرای فعالیت های مؤسسه با شفافیت و در نظر داشت قوانین و مقررات وزارت تحصیلات عالی کشور و بمنظور نهادینه ساختن و تطبیق قانون و سپردن کار به اهل آن و احترام به ارزش های اکادمیک، ارتباطات بین استادان، کارمندان و محصلان، مؤسسه تحصیلات عالی هریوا هموار در تلاش ایجاد سیستم های شفاف و پیروی از قوانین مربوطه در تمام عرصه های می باشد.

از آنجائیکه مؤسسه تحصیلات عالی هریوا یک مؤسسه مستقل با در نظر داشت قوانین نافذه کشور در فعالیت های خویش می باشد با آن هم از زمان آغار فعالیت های مؤسسه تا کنون تمام فعالیت های تحت نظر هیأت با در نظر داشت اصل شفافیت و طی مراحل قانونی اجراء گردیده است.

جذب اعضای کدر علمی لایق و مستعد یکی از اولویت های مؤسسه تحصیلات عالی هریوا از زمان تأسیس تا کنون بوده و این مؤسسه در این بخش دستآورد های نیز داشته است. از جمله میتوان به جذب 4 کدر علمی برای هر دیپارتمنت پوهنحی های مختلف و استخدام تعداد کثیری اساتید خبره و مستعد قراردادی اشاره نمود.