هریوا

پلان ها

پلان استراتژیک

هدف کلی از تهیه این پالن استراتیژیک ایجاد تغیرات قابل مالحظه در تولید دست آورد های علمی، رشد علمی و مسلکی استادان و کارمندان، افزایش تحقیقات علمی و تخصصی، ایجاد تغیرات بنیادی در زیرساخت ها، افزایش تعداد برنامه ها و سمینار های علمی و آگاهی دهی برای استادان، کارمندان و محصالن، ایجاد فضای مناسب اکادمیک و تالش در فراهم آوری سهولت ها برای کادر علمی، پرسونل و محصلین مؤسسه و رفع نیازمندی های آنها می باشد. این اهداف استراتیژیک عناصر اساسی مؤسسه را تشکیل میدهد و تحقق آنها مؤسسه را به یک نهاد علمی استندرد مطابق معیار های وزارت تحصیالت عالی مبدل خواهد ساخت.