هریوا

پوهنـځی حقوق و علوم سیاسی

معرفی پوهنـځی

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی هریوا در سال 1394 هجری شمسی تأسیس گردیده و در جهت ترویج فرهنگ حاکمیت قانون و تربیه کدر های مسلکی از جمله حقوقدانان، سیاستمداران، قضات، حارنوالان، و وکلای مدافع فعالیت می کند. این پوهنحی متعهد به ارائه آموزش های حقوقی معیاری و با کیفیت مطابق نیاز های روز جامعه می باشد.

در رأس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی رئیس آن پوهنحی قرار دارد که به ریاست مؤسسه گزارش ده می باشد. تحت ریاست پوهنحی حقوق و علوم سیاسی بخش های مدیریت تدریس، آمریت دیپارتمنت اداری – دیپلوماسی، آمریت دیپارتمنت قضای – خارنوالی و آمریت کلینیک حقوقی قرار دارد. در حال حاضر پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی هریوا 39 تن استاد دارد که از جمله یک تن آنها دوکتورا، 29 تن آنها ماستر و 9 تن آنها لیسانس می باشند. تعداد محصلین پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مؤسسه در حال حاضر (1397 ه. ش) به 212 محصل میرسد.

رشته تحصیل حقوق جزا و جرم شناسی
آخرین مدرک تحصیل ماستر
سمت رئیس پوهنـځی حقوق و علوم سیاسی
شماره تماس ۰۷۸۰۰۶۸۰۶۸
ایمیل آدرس matinmonin57@gmail.com

عبدالمتین منیب

حقوق و علوم سیاسی یکی از کهن ترین رشته های علوم انسانی است که در ادوار مختلف با تناسب نیازهای جامعه بشری رشد و توسعه یافته است. این رشته که بازتاب دهنده عدالت و اجرای حق های بشری می باشد، تأمین کننده نیازهای فردی و جمعی نیز بوده و همزمان با پیشرفت های علمی و فنی تکامل یافته، تا جائیکه هیچ حرکت در جامعه بشری وجود ندارد مگر اینکه تحت امر قواعد حقوق قرار داشته و یا باید مطابق با قواعد و مقررات این رشته علمی قرار گیرد. افغانستان نیز از این قاعده کلی و امری استثناء نیست. از همین رو، از زمان های دور مردم این مرز وبوم با مسائل و موضوعات حقوقی آشنایی داشته و در نظام های مختلف بگونه های متفاوت از آن استفاده شده است. همچنین رشد و توسعه نظام حقوقی کشور نشان از آن دارد که ضرورت جامعه به حفظ و پایداری قواعد حقوقی، تبیین و توضیح آنها امر الزامی بوده است. بنابر این، این ضرورت همچنان در صدر نیازهای هر جامعه بشری به ویژه در کشور عزیزمان افغانستان احساس مبرم پنداشته می شود. از این رو، ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی هریوا بر خود لازم می داند تا هرچه بیشتر و بهتر در زمینه توسعه و رشد مسائل حقوقی، در قالب تدریس و تحقیق و آن هم مبتنی بر اجرای عدالت همت گماشته و زمینه جلب و جذب بیشتر دانشجویان این رشته را مهیا سازد. و پس از تهیه موارد لازم انتظار دارد کادرهای علمی و فنی را به جامعه تقدیم نماید که توانایی علمی و تخصصی ایشان باعث رشد فکری و علمی و در عین حال سبب حل مشکلات ناشی از کژ فهمی های حقوقی گردد. همچنین ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی هریوا بر خود می بالد که به عنوان یکی از دانشکده های افتخار آفرین این مؤسسه، میزبان جوانان علم جو و حقیقت خواهی قرار دارد که در آینده حقوق دانان و اندیشمندان این سرزمین اند. سرانجام اینکه دانشکده حقوق و علوم سیاسی همچنان عَلم دار هدایت و تأمین کننده حق ها و حقوق جامعه بشری است و این مسئولیت بزرگ بر عهده این دانشکده قرار داشته، لذا ریاست این دانشکده با درک این مطلب متعهد به تأمین و اجرای کلیه این ضرورت های مبرم جامعه بشری می باشد.
عبدالمتین منیب​
رئیس پوهنـځی حقوق و علوم سیاسی

مفردات درسی

ماژولتعداد کریدیت
مبانی علم سیاست 12
سازمان های بین المللی 12
تاریخ روابط بین الملل 12
مبانی جامع شناسی2
مبادی حقوق2
مبادی اقتصاد2
ثقافت اسلامی 11
انگلیسی2
محیط زیست2
تاریخ معاصر افغانستان 2
ماژول تعداد کریدیت
مبانی علم سیاست 2
سازمان های بین المللی (منظقوی) 2 2
تاریخ روابط بین المللی 2 2
تاریخ اندیشه های سیاسی غرب 1 2
ترمینولوژی سیاسی 2
اصول و مبانی دیموکراسی 2
اداره و مدیریت 2
حقوق اساسی عمومی 2
ثقافت اسلامی 2 1
انگلیسی 2
ماژول تعداد کریدیت
تاریخ اندیشه های سیاسی غرب 2 3
روش تحقیق 2
انگلیسی تخصصی 2
حقوق اساسی افغانستان 2
اندیشه های سیاسی در اسلام 2
سیاست و حکومت در جنوب آسیا 2
تاریخ روابط خارجی افغانستان 2
جنبش ها و جریان های سیاسی اسلامی 2
ثقافت اسلامی 3 1
کمپیوتر 1
مضمون اختیاری 1

ماژولتعداد کریدیت
روش تحقیق (تخصصی) 22
اصول روابط بین الملل 12
اندیشه سیاسی قرن بیست 2
جغرافیای سیاسی2
نوسازی و توسعه سیاسی2
انگلیسی تخصصی2
سیاست و حکومت در آسیای مرکزی2
اصول رهبری2
نظام های انتخاباتی2
ثقافت اسلامی 41

ماژولتعداد کریدیت
اصول روابط بین الملل (۲)2
حقوق بین الملل عمومی (۱)2
جامعه شناسی سیاسی (۱)2
مسایل سیاسی-اقتصادی کشور های کم توسعه 2
حقوق اساسی مقایسوی2
صلح و حل منازغات 2
مبانی دیپلوماسی 2
جهانی شدن2
ثقافت اسلامی (5)2
مضمون اختیاری1

ماژولتعداد کریدیت
حقوق بین الملل عمومی (2)2
جامعه شناسی سیاسی (2)2
حقوق اداری 2
مبانی تحلیلی سیاست خارجی 2
حقوق دیپلوماتیک و قنسلی 2
آداب و تشریفات دیپلوماتیک 2
سیاست و حکومت در ایالات متحده آمریکا 2
نظام سیاسی افغانستان 2
ثقافت اسلامی(6)2
مضمون اختیاری1

ماژولتعداد کریدیت
تئوری های روابط بین المللی 2
سیاست خارجی قدرتهای بزرگ (1)2
امنیت بین الملل 2
تجارت بین الملل 2
حقوق بشر2
سیاست مقایسوی 2
ثقافت اسلامی(7)2
برنامه عملی(شبیه سازی)2
پایان نامه 2
مضمون اختیاری1
ماژول تعداد کریدیت
تئوری های روابط بین المللی(2) 2
سیاست خارجی قدرت های بزرگ (2) 2
اقتصاد سیاسی بین المللی 2
روانشناسی سیاسی 2
مسائل سیاسی جهان 2
پایان نامه 4
کارآموزی 2
ثقافت اسلامی (8) 1

دیدگاه و مأموریت

اهداف و ارزش‌ها

چارت تشکیلاتی